Närbild i vintermiljö där någon är på väg att lägga en soppåse i en grön soptunna.

Avfall från hushåll

I hemmet uppstår avfall av olika slag, mycket av det ska sorteras ut för återvinning och återbruk men det som sedan kvarstår ska slängas i soptunnan. Det avfall som hämtas med sopbil tas om hand vid Korstaverket i Sundsvall där de förbränns och energi utvinns i form av el och värme till det lokala nätet i Sundsvall. Energiutvinning är dock placerat långt ner på Avfallstrappan för hur vi ska hantera vårt avfall så läs gärna mer om detta i menyn för Relaterade länkar på denna sida. Där kandu också ta del av tips på hur du minskar avfallet samt information om sortering, återvinning och återbruk

Insamling av avfall

Insamlingen av avfall från hushåll finansieras via avgifter och i Kramfors har vi en taxa bestående av tre delar – grundavgift, hämtningsavgift samt viktavgift. Läs mer om hur den viktbaserade taxan möjliggör för dig som fastighetsägare att minska kostnaderna för både miljön och plånboken på sidan om Avgifter som du hittar i menyn.

I menyn kan du också ta del av schemat för sophämtning.
I Kramfors görs insamling normalt var 14:e dag av VTG som är kommunens entreprenör för uppdraget.

Frågor och svar om:


Varför ska vi samla in matavfall?
De matrester vi slänger innehåller en stor del näringsämnen, ämnen som utgör en viktig resurs som vi vill ta till vara på för att sluta kretsloppen i en cirkulär ekonomi. Som en del av det nationella miljömålsarbetet yrkar riksdagen därmed på insatser för att minst 50 procent av matavfallen ska behandlas biologiskt.

Vad innebär en biologisk behandling av matavfall?
Vid biologisk behandling bryts biologiskt avfall ner genom kompostering eller rötning. Vid en biogasanläggning rötas avfallet och det går att utvinna både näring och energi genom processen.

Biogas kallas den gas som bildas vid rötning och som renas från koldioxid för att kunna användas som drivmedel för fordon. Efter avslutad rötningsprocess återstår sedan en så kallad rötrest som används som gödningsmedel i jordbruket då den innehåller värdefulla näringsämnen.

Varför har vi ingen matavfallsinsamling i Kramfors?
För att kunna ta till vara på energi och näring från matavfallet behövs en anläggning inom rimligt avstånd som kan ta emot och behandla matavfallet. Vi väntar nu på att HEMAB i Härnösand ska bygga klart sin biogasanläggning för att kunna hantera matavfall från hela Kramfors kommun. Vi vill att insamlingen ska vara hållbar och den bör ske i samspel med införandet av fastighetsnära insamling av tidnings- och förpackningsmaterial för bästa möjliga ekonomi, miljö och logistik.

Under sidan för Matavfall från hushåll kan du läsa mer om matavfallsinsamling och matavfall som resurs. Du finner denna i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

När ska vi börja samla in matavfall i Kramfors?

Det finns många parametrar att ta hänsyn till för att kunna skrida till verket i Kramfors kommun, de kommande stegen gällande HEMAB’s utbyggnad av sin biogasanläggning är några av dessa. Andra parametrar består av hur insamlingen ska ske av övriga avfallsslag, områden där inga tydliga riktlinjer ännu finns men där Regeringen har tagit beslut.

Regeringsbeslut:

  • 2022 ska alla kommuner ha insamlingssystem på plats för returpapper.
  • 2023 ska de producenter som omfattas av producentansvar säkerställa att det finns en bostadsnära förpackningsinsamling på plats.
  • 2024 ska separat insamling av matavfall ske.

Kramfors kommun har för avsikt att införa ett återvinningssystem för förpackningsmaterial såväl som för matavfall som är hållbart ur både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i enlighet med regeringens tidsplan.

Under 2024 införs ett system för separat utsortering och insamling av rest- och matavfall för en- och tvåfamiljshus med tvådelade kärl. Flerfamiljshus och verksamheter ska behålla de gröna kärlen för restavfall och samla in matavfall i bruna kärl alternativt underjordsbehållare.
Utsortering och insamling av matavfall ska erbjudas alla hushåll i kommunen.

Varför har vi inte olikfärgade påsar för källsortering?
En del kommuner använder sig av olikfärgade påsar, så kallade Optibags för källsortering av sopor. Hushållen lägger därmed olika material i olikfärgade påsar i hemmet och slänger sedan alla dessa påsar i samma soptunna som sedan hämtas av sopbilen. Den här tekniken använder sig av optisk sortering av färgerna och sorteringen sker därmed på en anläggning.
Inom länet gjordes en gemensam utredning med ambitionen att bygga en anläggning för detta i anslutning till Korstaverket i Sundsvall och mellan år 2010-2017 jobbade hela länet för en sådan lösning. I december 2017 fattade Sundsvalls kommun beslutet att inte bevilja den investering som krävdes och sedan dess har vi arbetat med att hitta en annan lösning för fastighetsnära insamling av tidnings- och förpackningsmaterial.

Varför har vi inte flerfackskärl som i Härnösand?
I nuläget är det inte möjligt att starta ett system liknande det i Härnösand som har kärl med 4 fack vid hemmet. Ansvaret för förpackningsmaterial ligger hos producenterna och får därmed inte finansieras av den kommunala renhållningstaxan. Endast system som varit i drift innan 2018 (vilket gäller för Härnösand) har fått tillåtelse att fortsätta denna insamling under en övergångsperiod.

Det finns många olika lösningar för fastighetsnära insamling och i Kramfors jobbar vi just nu med att se över vilken lösning som passar bäst i vår kommun. Insamlingen bör vara hållbar i alla led och det bör ske i samspel med införandet av matavfallsinsamling för bästa möjliga ekonomi, miljö och logistik.

Varför ska jag betala mer för att någon annan är dålig på att sortera?
Frågan härleder till den höjning som skett av den viktbaserade delen av sophämtning i renhållningstaxan de senaste åren.
Renhållningstaxan består av tre delar, varav två delar förblivit oförändrade (hämtningsavgift och grundavgift). För den som är duktig att sortera blir höjningen därmed marginell då endast viktavgiften förändras. För den som har en stor del tidnings- och förpackningsmaterial bland hushållsavfallet finns dock en större ekonomisk och miljömässig vinning att göra genom ökad källsortering.
Kommunen har också kostnader som ökat de senaste åren för såväl transport och hantering av hushållsavfall som för den avfallsanläggning och återvinningscentral som finns i kommunens regi, vilket leder till en höjning av en av taxans tre delar.
Bakom beslutet till höjning ligger också resultat från plockanalyser som visar på att det typiska innehållet i soptunnorna hos Kramforshushållen består av nästan 35 procent tidnings- och förpackningsmaterial, vilket ska sorteras ut till materialåtervinning.

Varför är det avgiftsbelagt att ändra storlek på kärl för hushållssopor?
Avgiften tas ut enligt kommunfullmäktiges beslut om ”Renhållningstaxa för Kramfors kommun”. Tekniska avdelningen ansvarar för byte vid fastigheten och fastighetsinnehavaren får betala en avgift för transport, kärltvätt och administration. Nyinflyttade får göra ett kärlbyte avgiftsfritt.

Sålt eller köpt hus?

Ägarbyten ska anmälas via vår e-tjänst för ägarbyten.

Servicegaranti

Kommunen har en servicegaranti som gäller för hämtning av hushållsavfall. Detta kan du förvänta dig av kommunen:
"Tömning av kärl för hushållsavfall vid din fastighet sker på av kommunen angiven dag förutsatt att du placerat kärlet på den anvisade platsen i rätt tid."
I menyn för Relaterade dokument på denna sida kan du läsa mer om kommunens servicegarantier.

Övriga avfallsslag

För övriga avfallsslag, som grovsopor, förpackningar och farligt avfall, se informationssidor om dessa i menyn.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström