Östby vattenverk, Kramfors, invigdes i juni 2018.

Östby vattenverk, Kramfors, invigdes i juni 2018.

Våra vattenverk

De flesta som bor i någon av kommunens större tätorter har kommunal vattenförsörjning. Tekniska avdelningen sköter och ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen i Kramfors Kommun.
Vi driver 15 vattenverk runt om i kommunen som tillsammans producerar 2,3 miljoner kubikmeter dricksvatten per år.

Vattenkvalitet

Dricksvatten klassas som livsmedel och kraven på dess kvalitet och kontroll sätts av Livsmedelsverket enligt föreskrift SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att säkerställa kvaliteten på det kommunala dricksvattnet så tas under ett år ett antal prover från vattenverken och distributionsnätet. Vattnet undersöks både kemiskt och mikrobiologiskt.

Läs mer och se resultaten av våra provtagningar under respektive vattenverk nedan.

Vattnets hårdhet

Hur hårt vatten du har beror på vattnets innehåll av kalcium och magnesium. Vatten med hög halt av dessa ämnen kallas hårt vatten. Vattnets hårdhet mäts i dH, så kallade tyska grader, och har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Att använda mindre mängder tvättmedel minskar belastningen på våra reningsverk.

Se hårdheten på ditt vatten under respektive vattenverk nedan.

Skala för vattnets hårdhet (dH°)
0 ‑ 2 dH° Mycket mjukt vatten
2 ‑ 5 dH° Mjukt vatten
5 ‑ 10 dH° Medelhårt vatten
10 ‑ 21 dH° Hårt vatten
> 21 dH° Mycket hårt vatten

Fluor

Fluor är ett ämne som förekommer naturligt i naturen. I ytvatten, sjöar och vattendrag, är halterna låga medan de varierar i grundvatten. Särskilt i djupborrade brunnar i berg kan man finna höga halter fluorid.
Fluorens kariesförebyggande effekt är klart visad (fluorsköljningar i skolorna med gott resultat). Mycket små mängder fluorid är nödvändigt för normala livsfunktioner och klassas som ett näringsämne.

Se flouridhalten från respektive vattenverk nedan.

Våra vattenverk

Östby vattenverk är kommunens största vattenverk. Det försörjer Kramfors tätort och hela området från Klockestrand och Sprängsviken till Väja med dricksvatten. Vattenverket producerar ca 3 600 m³ dricksvatten per dygn.

För att kunna rena råvatten från en sjö till att bli ett bra dricksvatten krävs det flera reningssteg i vattenverket.

  • Kemiskfällning och filtrering i sandfilter för att reducera organiskt material (växt och jordpartiklar).
  • Långsamfiltrering i sand för att ta bort eventuell lukt eller smak
  • UV-ljus och Klorering för att inga bakterier ska komma ut i dricksvattnet.
  • Dosering av kalk och kolsyra för att vattenledningarna inte ska rosta sönder.

Vattnets hårdhet 2,6 dH° Mjukt vatten

Vattnets flouridhalt <0,1 mg/l Ger ett begränsat kariesskydd

Vattenprovtagning

Angsta vattenverk är det näst största vattenverket i kommunen. Det försörjer Bollsta, Nyland och Prästmon med dricksvatten. Verket producerar ca 2 800 m³ dricksvatten per dygn.

Angsta tar sitt råvatten ur en grusås för att renas i vattenverket.

Vattnets hårdhet 4,8 dH° Mjukt vatten

Vattnets flouridhalt 0,7 mg/l Ger ett begränsat kariesskydd

Vattenprovtagning

Vattnets hårdhet 0,7 dH° Mycket mjukt vatten

Vattnets flouridhalt <0,1 mg/l Ger ett begränsat kariesskydd

Vattenprovtagning

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

VA-verk enhetschef, Peter Fahlén
peter.fahlen1@kramfors.se