Visselblåsarefunktion

Använd visselblåsarfunktionen om du misstänker allvarliga oegentligheter med exempelvis ekonomisk brottslighet, mutor, bedrägerier eller tjänstefel. Du kan också använda funktionen vid andra allvarliga oegentligheter som rör till exempel miljöbrott, arbetsgivarbrott, trakasserier eller diskriminering.

Du kan anmäla

Politiker, chefer och tjänstepersoner

Du kan anmäla chefer eller högre uppsatta politiker inom Kramfors kommuns förvaltningar och kommunala bolag. Visselblåsarfunktionen använder du när du inte kan använda vanliga rapporteringsvägar. Det kan exempelvis handlar om att den chef som ska hantera anmälan är inblandad i den misstänkta oegentligheten.

Allvarliga oegentligheter

Du kan anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter, exempelvis ekonomisk brottslighet, mutor, bedrägerier eller tjänstefel. Du kan också anmäla andra allvarliga oegentligheter som rör miljöbrott, arbetsgivarbrott, trakasserier eller diskriminering.

Lämna utförlig information

Tänk på att ta med så utförlig information som möjligt om den misstänkta händelsen för att vi ska kunna utreda eller lämna din information vidare till annan part för utredning. Du kan bifoga relevanta underlag eller dokument.

Anmäl i god tro

Kom ihåg att visselblåsarfunktionen inte är till för missnöjesyttringar. Du som anmäler ska alltid göra det i god tro och inte lämna ogrundade anklagelser eller anmäla för att uppnå egen vinning av något slag.

Hur anmäler du?

Du kan anmäla genom att använda vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du välja att vara anonym. Du kan också göra en anmälan genom att skicka ett meddelande via e-post till visselblasare@kramfors.se. Du hittar e-tjänsten under Relaterade e-tjänster på denna sida.

Vad händer efter en anmälan?

E-postadressen och e-tjänsten leder till registrator som diarieför ärendet och informerar administrativ chef.

En första bedömning

Den administrativa chefen sammankallar visselblåsargruppen som gör en snabb bedömning av anmälan. Om det finns misstanke om att ett lagbrott har skett så ska det polisanmälas. I annat fall utreder gruppen din anmälan och presenterar sedan en rapport för kommundirektören som bedömer vilka åtgärder som behöver sättas in.

Om jäv förekommer

Om den administrativa enhetens chef berörs av anmälan går den i stället till HR-chefen som bedömer hur ärendet ska hanteras vidare. Om anmälan gäller kommundirektören eller om det av andra skäl är olämpligt att anmälan hanteras av kommundirektören, så ska rapporten föredras för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

Vanlig hantering

Om tipset inte bedöms ligga inom funktionens uppdrag, till exempel frågor som kan hanteras inom den vanliga organisationen, så ska informationen skickas till förvaltning eller bolag för kännedom och vidare hantering.

Osaklig anmälan

Om en anmälan bedöms som uppenbart osaklig avslutas ärendet direkt.

Hur hanteras informationen?

Den information som skickas till visselblåsarfunktionen blir till offentlig handling. Det finns inga särskilda regler som skyddar den information som kommer in. Det innebär också att en anmälan kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Vill du vara anonym?

Det ärviktigt att du som önskar vara anonym säkerställer att anmälan sker från ett anonymt e-postkonto eller genom e-tjänsten. Lämna inte uppgifter på ett sådant sätt som avslöjar din identitet.

Anställd i Kramfors kommun

En arbetsgivare har inte rätt att göra eftersökningar kring en anställd anmälares identitet. Det finns lagar som skyddar anställda från repressalier från sin arbetsgivare. Om arbetsgivaren vidtar åtgärder för att straffa en anställd anmälare, kan det ge rätt till skadestånd.

Röj inte hemliga uppgifter

Notera att du som anmälare inte får röja hemliga uppgifter. Din anmälan blir en offentlig handling. Har du då röjt hemliga uppgifter så kan det leda till att sekretessbelagda handlingar ändå måste lämnas ut.

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

visselblasare@kramfors.se