Vision 2031

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun

Vad är en vision?

Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta i och besöka Kramfors kommun i framtiden.

Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen som ledstjärna fattar vi de beslut som ökar Kramfors kommuns attraktionskraft för alla.

Vad är vår vision?

År 2031 är Kramfors möjligheternas kommun med en mångfald av miljöer för bästa livskvalitet i alla dess former. Våra olika kompetenser och erfarenheter ligger till grund för en positiv och hållbar utveckling, där alla inkluderas och bidrar efter sina egna förutsättningar.

Vi inspireras av vår dramatiska historia, men låter den inte ta fokus från nutid och framtid. Vi ser möjligheterna även när vi möter utmaningar och hinder längs vägen.

Kreativitet och entreprenörsanda tas tillvara. Vi är öppna för nya idéer och influenser, vilket skapar förutsättningar för intressanta arbeten, boenden och mötesplatser. Något som vi med stolthet och glädje berättar om för andra.

Tillsammans

Tillsammans växer vi och är starka. I Kramfors kommun känner alla sig välkomna. Vår kommun är en plats med stor öppenhet, tolerans och tillit mellan människor. Stad, tätort, landsbygd och skärgård samverkar och kompletterar varandra.

Gemensamt sprider vi det vi är bra på och ökar kommunens attraktionskraft.

Vår väg mot visionen

I Kramfors kommun växer människor, miljöer och platser efter sina förutsättningar.

Tillsammans skapar vi fler möjligheter än var och en för sig. Vi ser inte gränser som hinder utan samarbetar inom hela samhället.

Vi skapar miljöer som gör det enklare för människor att mötas. Det finns attraktiva och inspirerande mötesplatser som lockar människor oavsett könsidentitet eller –uttryck, etnicitet, religion, funktionalitet, sexualitet, ålder och klass.

Vi har goda och hållbara kommunikationer. Vi är en kommun där det är nära både geografiskt och mellan människor.

Tillsammans bygger vi framtiden i Kramfors kommun. En trygg, jämställd, jämlik och trivsam plats med goda levnadsvillkor för alla. Där engagemang, delaktighet och inflytande driver utvecklingen framåt.

Genom nyfikenhet och öppenhet skapar vi tilltro till varandra och ser varandras styrkor. Gemensamt utvecklar vi en hållbar, jämställd och attraktiv livsmiljö.

Mod

I Kramfors kommun frodas mod, kreativitet och mångfald. Ur vår historia hämtar vi styrka och stolthet. Nyfikenhet och öppenhet för nya tankar uppmuntras och driver utvecklingen framåt.

Vi vågar berömma och lära av varandra. Både modet och förmågan finns att genomföra våra idéer. Vi har höga ambitioner inom de områden där vi väljer att profilera oss.

Vi berättar vad vi är bra på. Det ger identitet och stolthet som gör att vi växer både som människor och kommun. Vår framåtanda förstärker och kompletterar regionen.

Vår väg mot visionen

Vi är möjligheternas kommun. I vår kommun tillåter vi alla att bidra med sina unika förutsättningar i våra samhällen och miljöer.

Olikheterna berikar och gynnar helheten. Det är enkelt att samarbeta med andra och göra skillnad. Engagemang och kreativitet gör oss till en levande och spännande kommun.

Kramfors kommun är en attraktiv del av regionen med en egen profil. Genom att knyta an till vår historia och identitet skapar vi en förnyelse som är hållbar över lång tid.

Vi utvecklar Kramfors kommun till en plats med fantastiska boende- och livsmiljöer och berättar om detta för omvärlden.

Vår kommun med både Höga Kusten och Ådalen är ett självklart alternativ för företag, besökare och människor som vill leva och arbeta här.

Vi tror på en positiv utveckling och vår framåtanda sprider sig. Allt fler vet vad Kramfors kommun erbjuder. Vi är stolta över att bo här och rekommenderar andra att flytta hit.

Alla som vill, både kan och vågar, starta och driva företag.

Våra besökare återvänder gärna och delar med sig till fler om sina upplevelser.

Livskraft

I Kramfors kommun tas engagemang och idéer tillvara. Vi är förebilder för ett jämställt, rättvist och hållbart samhälle, vilket sprider livskraft, framtidstro och optimism som andra vill ta del av.

Allt upplevs nära och det är enkelt att leva ett rikt liv.

Vi växer genom ett livslångt lärande och förverkligar våra drömmar.

Entreprenörskapet blomstrar, det finns en mångfald av arbetstillfällen och en grön livsmiljö som gör vår kommun till ett naturligt val för boende, näringsliv och besökare.

Individer i Kramfors kommun mår bra, är vänliga och uppmuntrar varandra. Vi delar med oss och bidrar med vår unika kunskap. Tillsammans står vi starka inför framtiden.

Vår väg mot visionen

Genom engagemang och delaktighet skapar vi en trygg, nära och inspirerande livsmiljö.

God och jämlik folkhälsa, aktiv fritid, god omsorg om varandra och miljön gör att vi lever längre och mår bättre.

Barn och unga får en bra start i livet. I Kramfors kommun finns en attraktiv skola för alla. Barn och ungdomar mår bra, känner delaktighet, har inflytande och växer som individer.

Våra äldre får det stöd och den omsorg de har rätt till. I Kramfors kommun finns en attraktiv omsorg för alla. Våra äldre mår bra, känner sig trygga, delaktiga och självständiga.

I Kramfors kommun finns förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv. Näringslivsklimatet gör att fler företag växer och etablerar sig i kommunen. Vår växtkraft är stark, entreprenörsandan spirar, tillväxten ökar och sysselsättningen är hög.

Omställning till ett hållbart och jämställt samhälle prioriteras. Hållbar och jämställd utveckling ses som en självklarhet som genomsyrar allt, en konkurrensfördel och en förutsättning för ett livskraftigt samhälle.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se