Ansök om stöd enligt LSS

Alla människor ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, ger dig med omfattande funktionsnedsättning rätt till stöd anpassat efter ditt behov. För att ta del av stödet behöver du göra en ansökan hos kommunen.

Vem omfattas av stödet?

Du kan ansöka om stöd om du tillhör någon av följande grupper:

  • Har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Har en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
  • Har stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som påverkar ditt vardagliga liv.

Så ansöker du

Om du har frågor eller vill ansöka om en insats kontaktar du en LSS-handläggare via kommunens kundtjänst, se Kontakt.

Vem som beviljas stöd beror på individens behov och omständigheter. Det bästa sättet att ta reda på om du uppfyller kriterierna och kan ansöka om stöd är att kontakta din kommunala LSS-handläggare.

Så går en utredning till

En LSS-handläggare utreder ditt ärende och beslutar om du beviljas stöd enligt LSS eller inte.

Efter ansökan

Efter att du har ansökt kommer en bedömning att göras för att fastställa din rätt till stöd, därefter kommer du att få ett beslut. Du har rätten att själv bestämma om du vill ta emot det erbjudna stödet eller inte.

Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga och handläggaren kan assistera dig med att skriva ett överklagande. Om du önskar mer information är du välkommen att kontakta någon av våra LSS-handläggare.

Insatser enligt LSS

Avlösning i hemmet

Om du tar hand om eller är nära anhörig till någon med funktionshinder kan du få hjälp genom avlösning. Det innebär att någon annan tar över vårdansvaret för en stund, så att du till exempel kan resa iväg, göra ärenden eller ta hand om andra i familjen. Avlösarservice kan nyttjas såväl regelbundet som vid oförutsedda situationer.

Här kan du läsa mer om avlösning i hemmet.

Boende med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med omfattande funktionshinder kan erbjudas boende i familjehem eller i en bostad med särskild service. Den typen av boende är endast ett komplement till föräldrahemmet då andra stödinsatser varit otillräckliga i situationen. Till Kramfors kommun kan du vända dig för mer information om insatsen och hur du ansöker.

Boende med särskild service för vuxna

Boende med särskild service är till för dig med funktionsnedsättning som behöver stöd av personal i vardagen. De två olika boendeformerna är serviceboende och gruppboende.

Här kan du läsa mer om olika boendeformer.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning som är anpassad efter dina individuella behov, intressen, förutsättningar och förmågor. Insatsen syftar till att ge dig en meningsfull arbetsdag.

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet.

Kontaktperson

En kontaktpersons främsta uppgift är att vara en god vän som bidrar till att bryta social isolering och hjälpa till att skapa en länk till samhället. Kontaktpersonen ska även delta i fritidsaktiviteter utifrån dina önskemål och intressen. En kontaktperson kan göra stor skillnad i någon annans liv genom att bidra med förbättrad livskvalitet.

Här kan du läsa mer om kontaktperson.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är ett stöd som erbjuds till barn över 13 år med funktionsnedsättning. I stödet ingår tillsyn före och efter skoldagen samt under lov. I Kramfors kommun är det skolan som ansvarar för korttidstillsynen.

Här kan du läsa mer om korttidstillsyn.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att du har möjlighet att tillfälligt bo och få stöd i en annan miljö än det egna hemmet. Syftet med korttidsvistelsen är att du ska få ett miljöombyte med möjlighet till social interaktion och deltagande i olika aktiviteter. Kan även innebär även en avlastning för anhöriga.

Här kan du läsa mer om korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är ett sätt att stödja människor med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. En ledsagare fungerar som en följeslagare och hjälper till med att underlätta i aktiviteter utanför hemmet. Du kan bland annat få hjälp med att besöka vänner och anhöriga, delta i aktiviteter, gå promenader, transportera dig eller vid annat behov.

Här kan du läsa mer om ledsagarservice.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett stöd för personer med omfattande funktionsnedsättning. Stödet syftar till att underlätta vardagen och ge dig rätt förutsättningar för att kunna leva ett självständigt liv.

Här kan du läsa mer om personlig assistans.

Rådgivning och annat personligt stöd

Region Västernorrland ansvarar för rådgivning och annat personligt stöd till dig med funktionsnedsättning. Insatsen innebär rådgivning av till exempel kurator, psykolog eller arbetsterapeut. I stödet ingår inte fysisk behandling.

1177.se Länk till annan webbplats. hittar du mer information om insatsen. Även du som anhörig kan söka stöd hos regionen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se