Kommunalt aktivitetsansvar - KAA

Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som tillhör kommunernas aktivitetsansvar är sysselsatta, se villkor nedan.
I 29 kap. 9 § skollagen, finns kommunernas ansvar att samla information, kontakta ungdomar och erbjuda insatser, och att detta ska genomföras under hela året. Uppdraget innebär bland annat kartläggning och uppsökande verksamhet för att hitta de berörda ungdomarna, samt olika insatser för att i första hand motivera ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning.

Följande villkor ska vara uppfyllda för att en ungdom ska omfattas av aktivitetsansvaret:

 • folkbokförd i rapporterande kommun
 • fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt
 • inte har fyllt 20 år
 • inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
 • inte har en gymnasieexamen
 • inte har ett gymnasiesärskolebevis
 • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat

Aktivitetsansvaret innebär också att kommunen ska;

 • dokumentera och föra register över de unga som omfattas.
 • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Arbetet med ungdomarna ska utgå från ungdomarnas egna behov. I och med det individfokuset kan upplägget för varje enskild individ komma att variera. Övergripande är dock att jobba med ungdomarnas självbild, fysiska och mentala hälsa, rutiner, personliga utveckling samt vägleda ungdomen mot arbete och/eller studier, exempelvis genom att stödja i etablerandet av kontakt med arbetsgivare, praktikplatser och skola. Samtliga aktiviteter i verksamheten går ut på att stärka ungdomarna och att få dem att hitta motivation till att hitta en praktikplats, söka jobb, och/eller återgå till sina studier.

Kommunens aktivitetsansvar upphör dagen då ungdomen:

 • inte längre är folkbokförd i kommunen
 • fyller 20 år
 • påbörjar eller återupptar studier i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning
 • har fullföljt utbildning genom t.ex. att ungdomen erhållit en gymnasieexamen genom prövning i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning (Komvux)
 • att ungdomen har avlagt International Baccalaureate (IB) genom retake (omprov)

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Camilla Dahlin
Tel: 0612-69 21 31
camilla.dahlin@kramfors.se