Ny utformning av Kungsgatan

Kungsgatan i centrala Kramfors är flitigt använd. Gatan viker av från Ringvägen och leder sedan in mot centrum. Många bostadshus kantar vägen och elever går och cyklar där för att ta sig till och från skolorna som ligger i centrum.

Under sommaren 2021 påbörjas en omfattande upprustning av Kungsgatan. Genom en ny utformning ska trafiksäkerheten förbättras och förutsättningarna för gång- och cykeltrafik öka. Sammantaget ska alla planerade åtgärder leda till en trivsammare miljö och uppmuntra till mer rörelse i centrum.

Bakgrunden till arbetet finns i den fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad samt i den kommunövergripande gång- och cykelplanen. I båda dessa dokument är Kungsgatan utpekad som ett utvecklingsområde för gång- och cykel. Plandokumentens fokus är att förbättra förutsättningarna för gående och cyklister, men samtidigt ska de gröna inslagen i staden öka vilket är en viktig del i upprustningen.

Detta ska göras

Smalare väg - mer stadsmässig utformning
Kungsgatans början vid Ringvägen ska bli en mer stadsmässig entré till centrum genom en avsmalning av gatan samt plantering av träd och buskar. Vegetationen ger en lummigare och mer trivsam miljö samt fångar upp damm och buller .

De gamla lyktstolparna ska ersättas av ny belysningsarmatur. Det kommer även att finnas bekväma parkbänkar på ett antal ställen på båda sidor om vägen.

Gång- och cykelbana
Genom att smalna av vägen skapas plats för att anlägga en gång- och cykelväg som leder in till torget. På sikt är tanken att gång- och cykelvägen, som förläggs på samma sida som Gudmundråskolan, ska förbinda parkområdena vid Kyrkviken med parkområdet längs Kramforsån.

Gång- och cykelbanan förses med egen, lite lägre belysning för ökad trygghetsupplevelse.

Ökad trafiksäkerhet
Hastigheten på Kungsgatan sänks till 30 km/h.

På två platser anläggs upphöjda vägbanor där hastigheten begränsas till 7 km/h (så kallade gångfartsområden).
Dessa gångfartsområdena är planerade i anslutning till Torget, korsningen Limstagatan/Kungsgatan och mellan det lilla torget vid Systembolaget och Willys parkering.

På ytterligare tre platser anläggs upphöjningar som förses med övergångställen. Här har gående alltid företräde framför fordonstrafiken. De upphöjda övergångställena är planerade vid infarten till Ådalshallen, vid Gudmundråskolan och vid infarten från Ringvägen.

Konstnärlig gestaltning
I samband med ombyggnationen har Stefan Engblom och Kristoffer Sundin fått i uppdrag att tillsammans skapa en konstnärlig gestaltning längs Kungsgatan. Uppdraget handlar om att med hjälp av färg och form binda samman Kungsgatan, från korsningen vid Ringvägen till torget. Både Stefan och Kristoffer har rötterna i kommunen, men har sedan utbildat sig på Konstfack i Stockholm där de idag bor och arbetar.

Arbetet med den konstnärliga gestaltningen kommer ske i samma takt som upprustningen av Kungsgatan.

Finansiering

Upprustningen av Kungsgatan kostar cirka fyra miljoner kronor. Av dessa har vi fått stöd av Trafikverket via Stadsmiljöavtalet med hälften.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Stefan Välijeesiö
Samhällsplanerare
0612-801 15
stefan.valijeesio@kramfors.se