Framtid Kramfors

Syfte

Regeringen införde 2018 ett stöd som syftar till att stärka ekonomisk och social utveckling i landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar. Kramfors är en av 30 kommuner i landet som fått möjlighet att söka medel för att jobba med de här utmaningarna. Det kan göras på en mängd olika sätt.

Projekt Framtid Kramfors har valt att fokusera på:

  • Tidiga och öppna insatser för barn och unga
  • Insatser för att tillgängliggöra och motivera till studier
  • Insatser för ökad social trygghet
  • Insatser för att möjliggöra sysselsättning och inkludering samt
  • Insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

Bakgrund

Det är viktigt att de som växer upp i vår kommun vill och kan bo, verka och leva här och bidra till den samhälleliga utvecklingen. Vi behöver på bred front arbeta för att förändra inställning och attityd till skolgång och vidareutbildning efter gymnasiet, samtidigt som vi behöver öka möjligheterna till att kunna fullfölja påbörjade studier.

I de fall där våra unga inte har de förutsättningar som behövs för att fullfölja grundskola/gymnasieutbildning behöver resurser tillsättas redan i tidigt skede/låg ålder, för att skapa möjligheter till studier, arbete och egen försörjning.

Vår skola behöver vara en skola för alla, en skola där jämlikhet och jämställdhet genomsyrar verksamheten. En skola som kan kompensera skillnader i socioekonomiska förutsättningar för att ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter. På så sätt förebygger vi negativa spiraler och utanförskap.

Den socioekonomiska statusen behöver höjas och förebyggande åtgärder för att säkra kommande generations kompetens behöver vidtas. Ett krafttag behövs för att skapa mer jämlika livsvillkor för den enskilde och ett bättre utgångsläge för kommunen att växa.

Läs mer på undersidan Målsättning och strategier för att få veta vad som görs praktiskt i projektet!

Tidsplan och finansiering

Tillväxtverket beviljade kommunen medel senhösten 2018. Budgeten för projektet är 17,9 miljoner kronor varav 10 % utgör medfinansiering från kommunen. Projektet löper fram till 2023.


Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Marie Westerberg, projektledare
Tel: 0612-804 39
marie.westerberg@kramfors.se