Avfall till deponi

Allt avfall som lämnas till Högbergets avfallsanläggning för deponering ska ha genomgått en grundläggande karakteriseras enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall.

Avfall som tas emot för deponering vid Högbergets avfallsanläggning:

Icke farligt avfall
Asbest
Deponirest < 5 % TOC

Grundläggande karakterisering

Avfallsproducenten skall se till att den grundläggande karakteriseringen görs och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta. Avfallsproducent är var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall samt de som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Som stöd kan blanketten "Grundläggande avfallskarakterisering" användas. Blanketten finner du under menyn för Relaterade dokument på denna sida.

För er som genererar avfall regelbundet till deponi lämnas blanketten vid första avlämningstillfället (det vill säga senast första gången efter 15 december 2009), sedan lämnas ny "Grundläggande karakterisering" in först om betydande förändringar sker i processen.

Nytt avfallsregister 1 november 2020

Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Från och med den 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna om farligt avfall även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Syftet med det nya registret är att få en tydligare bild av hur det farliga avfallet rör sig. Bakgrunden är beslut på EU-nivå som säger att alla medlemsstater ska inrätta register för uppgifter om farligt avfall.

Läs mer om rapporteringen under menyn Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00