Referensgruppen arbetar tillsammans vid ett bord.

Åtta invånare i Höga Kusten anmälde sitt intresse av att ingå i en referensgrupp.

Medborgardialoger inom
God och nära vård

Under 2022 genomförde medarbetare från Kramfors kommun och primärvården i Höga Kusten fyra medborgardialoger i ett utpekat geografiskt område - Docksta, Ullånger och Nordingrå.

Dialogerna har genomförts utifrån den länsgemensamma målbilden för God och Nära vård med syftet att få ökade kunskaper och insikter om invånarnas behov i framtidens vård och omsorg.

Utifrån resultatet av medborgardialogerna har det fortsatta arbetet utgått från vad invånarna i det geografiska området uppgett varit viktiga behov. I arbetet med att identifiera behovsområden och aktiviteter har även åtta invånare deltagit som referensgrupp.

Exempel på aktiviteter som gjorts

Styrketräning för seniorer

Under hösten inleddes ett initiativ mellan Kramfors kommun, Region Västernorrland, PRO Nordingrå och stiftelsen Kusthallen, vilket resulterade i kostnadsfri styrketräning för seniorer under tio veckor.

Aktiviteten har varit välbesökt av seniorerna, totalt har över 225 unika träningspass har genomförts. Deltagarna framhåller att träningen varit uppskattad men att det även varit en viktig mötesplats för det sociala behovet.

Under 2024 fortsätter satsningen genom att Kusthallen fortsätter avdela tider två dagar i veckan för seniorer till en reducerad kostnad (25 kr/tillfälle) samt att kommunen och regionen fortsätter bistå med utbildning till seniorer som är handledare.

Läs mer:
Styrketräning för seniorer med handledning

Styrketränande seniorer i Nordingrå fortsätter nästa år

Föräldraskapsstöd

På Familjecentralen Barnbacken finns familjebehandlare som erbjuder föräldraskapsstöd. I syfte att öka tillgängligheten har möjligheten för invånarna att själva boka sitt besök via nätet samt genomföra digitala samtal införts. Utvärderingen visar på att den möjligheten är viktig och uppskattas av målgruppen.

I syfte att sprida information om verksamheten har en informationsfilm upprättas som under året översatts till ytterligare fyra språk.

Genom familjebehandlarnas förändrade arbetssätt till att de istället uppsöker barn och unga som varit utsatta för brott har antalet genomförda brottsoffersamtal ökat. Under året har utbildningssatsningar genomförts för att tidigt kunna identifiera behov och stödja vårdnadshavare där anknytningssvårigheter identifieras. Insatsen förväntas leda till fler förebyggande insatser.

Läs mer och se filmen på andra språk än svenska
kramfors.se/foraldraskapsstod

Seniormässa, Ådalshallen

I september 2023 genomfördes Seniormässan med fokus på - Stark och frisk senior. De cirka 250 seniorer som besökte mässan fick förutom att besöka alla utställare (30-tal) möjligheten att lyssna på en föreläsning av Sofia Åhman, känd från Träna med Sofia samt prova på aktiviteter som yoga och gåfotboll.

Utvärderingen efter mässan visar på att den var uppskattad av besökarna.

Föreläsaren Sofia Åhman talar på en scen. Bakom henne syns en stor bild på henne där hon sitter på en brygga.

Sofia Åhman.

Kommunikationsinsatser

I syfte att öka invånarnas kännedom om de tjänster och det utbud som finns inom kommunen och regionen har kommunikationsinsatser genomförts. Initialt gjordes insatserna gemensamt, men övertogs av kommunen då Region Västernorrland inte kunde bistå med kommunikationsresurser.

Riktade satsningar mot olika målgrupper, men också via sociala medier och Kramforsbladet. Informationsslingor skapades som har visats på skärmar på hälsocentralerna och runt om i kommunen.

Utvärderingen visar på att informationen varit synlig och uppskattad av invånarna, främst i väntrummen på hälsocentralerna.

Hälsosamordnare

Rollen hälsosamordnare, anställd Region Västernorrland, har varit tillsatt en period under året med uppdrag att arbeta med hälsofrämjande insatser med och för invånarna i Kramfors.

Uppdraget har bland annat inneburit utbildning i 1177, e-bokning, information till invånare och samverkan med civilsamhället.

Insatsen har pågått för kort tid för att kunna utvärdera effekten på aggregerad nivå, men invånarnas upplevelse är att rollen varit värdefull och ses som en del av utvecklingen av den nära vården.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Samordnare
God och nära vård Kramfors
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se