Placeholder

Hälsa, lärande, trygghet (HLT)

Individ- och familjeomsorgen (IFO) och elevhälsan har tillsammans med primärvården utvecklat nya arbetssätt för att stödja barn och unga som riskerar att få eller har psykisk ohälsa.

Detta sker genom tidiga, samordnade insatser genom pilotprojektet "Hälsa, lärande och trygghet" (HLT). Arbetssättet bedrivs i hela kommunen.

Ett antal representanter från varje verksamhet möts på en bestämd tid varje månad. Inför mötet aktualiserar man vilka barn och unga som ska diskuteras och i samband med detta får vårdnadshavare skriva på en samtyckesblankett. Om vårdnadshavare inte samtycker avidentifierar man barnet och diskuterar behov och insatser utifrån de problem som finns.

Med utgångspunkt från det som bestäms på mötet ska den representant som har aktualiserat barnet ta kontakt med familjen och erbjuda stöd. Ibland, när behovet finns, erbjuds hjälp och stöd från flera verksamheter parallellt.

För att skapa ytterligare förståelse för barn och ungas behov utifrån psykisk hälsa har skolintervjuer genomförts 2022.

Film om HLT (En syntolkad version finns längre ned på sidan.)

Projekttid:
2021-2023

Projektmål:
Övergripande mål är att finna former för samverkan mellan skola, socialtjänsten och primärvård kring förebyggande arbete, tidig upptäckt och samordnade insatser för att främja god hälsa och bidra till goda uppväxtvillkor för alla barn och unga i Kramfors kommun.

Projektbeställare:
Bildningsförvaltningen och välfärdsförvaltningen i Kramfors kommun
Primärvården NSV område Väster
Styrgruppen för Tidiga Samordnade Insatser (TSI)
Styrgruppen för God och Nära vård på Landsbygd (GVNL)

Kontaktperson i Kramfors:
Marie Westerberg
Samordnare
0612-804 39
marie.westerberg@kramfors.se

Läs mer:
HLT - Hälsa, Lärande, Trygghet

 

Syntolkad film om HLT

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Marie Westerberg
Samordnare HLT
Tel: 0612-804 39
marie.westerberg@kramfors.se