Ekonomi och budget

Mål och resursplan - budget och målstyrning

Målet med kommunens pengar är inte att göra vinst utan att skapa en god verksamhet för de pengar som finns. Mål- och ekonomiprocessen är lång och innehåller många faser, som slutligen blir en budget som kommunfullmäktige beslutar om i oktober varje år.

I mål- och resursplanen beskrivs dels kommunens budget, men hur kommunens målstyrning fungerar och vilka mål kommunfullmäktige har beslutat om för det kommande år. Målstyrningen är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Resultaten i målstyrningen följs upp i kommunens delårsredovisning och årsredovisning. Tanken är att en röd tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation mellan det arbete som utförs inom de olika nämnderna, de kommunövergripande målen och visionen.

I mål- och resursplanen fördelas också pengarna i en summa till nämnderna och de investeringar som ska göras beskrivs.

Mål- och resursplanerna från 2021 och framåt finns publicerade under Relaterade dokument på denna sida, vill du ta del av äldre budgetdokument kontakta registrator.

Delårsrapport

Under budgetåret följs budgeten upp i en delårsrapport. Det sker i augusti och när året är slut i en årsredovisning.

Verksamhetsplan

Nämnderna gör sedan en planering för sina ansvarsområden i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen utgår från de beslut som finns i mål- och resursplanen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren