Jämställdhet

Vad innebär jämställdhet?

Jämställdhet handlar om att olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Alla människor ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna visioner och drömmar och inte styras eller begränsas av stereotypa föreställningar om hur kvinnor och män ska vara.

Kön spelar roll och det är viktigt att vi i den kommunala verksamheten analyserar våra verksamheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att kunna erbjuda kommunens invånare en jämställd service. Det handlar helt enkelt om att medvetengöra livsvillkoren för flickor och pojkar, kvinnor och män i Kramfors kommun.

I Sverige är jämställdhet ett speciellt politikområde. Det finns ett jämställdhetspolitiskt övergripande mål, samt sex olika delmål där makt och inflytande är centralt och som allt jämställdhetsarbete ska utgå ifrån. Det övergripande målet säger att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet finns sex delmål som omfattar frågor som rör delaktighet och inflytande, ekonomi, utbildning, hälsa, hem- och omsorgsarbete och mäns våld mot kvinnor som ska upphöra.

Definition

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön.

Två perspektiv på jämställdhetsarbetet

Jämställdhetsarbetet i Kramfors kommun är indelat i två delar, vilka är invånarperspektivet och arbetsgivarperspektivet.

Jämställdhet ur ett invånarperspektiv

Jämställdhetsarbete utifrån ett invånarperspektiv handlar om att integrera jämställdhet i verksamheternas arbete gentemot brukare, elever och invånare i kommunen. Utgår från av Kommunfullmäktige beslutat Program för jämställdhet 2024-2027.

Jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv

Jämställdhetsarbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv handlar om kommunens interna arbete på arbetsplatsen. Arbetet utgår i huvudsak ifrån diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna samt från av Kommunfullmäktige beslutat Personalpolitiskt program.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jill Arkeflod

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se