Framgångsfaktorer för Kramfors kommuns jämställdhetsarbete

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är den strategi och metod som ska genomsyra kommunens jämställdhetsarbete.

I Kramfors formuleras ett jämställt samhälle genom målet att I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet

För att uppnå målet behöver jämställdhet finnas med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen – från förslag, till genomförande och uppföljning. Styrkedjan är en metafor för att beskriva hur en verksamhet styrs. Kedjans länkar är de olika organisatoriska nivåer där styrning finns, från kommunövergripande dokument ner till mallar, checklistor och rutiner för de som arbetar närmast invånarna. En viktig del av arbetet med jämställdhetsintegrering är att systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser olika förslag får för kvinnor respektive män.

Jämställdhet som bedrivs i separata projekt kan nå utmärkta resultat, men de brukar inte bli så långlivade. Jämställdhetsintegrering motverkar att jämställdhetsarbetet bedrivs vid sidan av annan verksamhet, utan det blir istället en del i det ordinarie arbetet som utförs av samtliga medarbetare i organisationen

Jämställdhetsperspektiv

Varje fråga som berör kvinnor och män ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att analysera vilka konsekvenser olika förslag och beslut har för kvinnor respektive män. Med ett jämställdhetsperspektiv på alla beslut kan könsfördelningen av makt och resurser synliggöras och fördelas.

Ledningsstyrt arbete

Ett professionellt förändringsarbete för jämställdhet behöver vara ledningsstyrt. Det är ledningen som ska ta de strategiska besluten och sätta målsättningar för jämställdhetsarbetet. Alla människor i Kramfors kommun kan och behöver bidra för att det ska vara möjligt att nå jämställdhet.

Kunskapsbaserat arbete

Kunskap är en central del av jämställdhetsarbetet i Kramfors kommun och ökar insikten i vad olika beslut får för konsekvenser för kvinnor respektive män. Individer och organisationer utvecklas då både kvinnors och mäns kunskaper om jämställdhet ökar.

Kvinnors och mäns livsvillkor och levnadsförhållanden kan synliggöras genom könsuppdelad statistik. Fakta och könsuppdelad statistik utgör en bra början, men för att underlaget ska bli ett verktyg för jämställdhet behövs en djupare genusanalys. När statistiken visar att kvinnors och mäns situationer skiljer sig åt måste orsakerna till detta analyseras och åtgärdas.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jill Arkeflod

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se