Pensionsstiftelse

Bakgrund och motiv

Syftet med en pensionsstiftelse är att avsätta medel för de anställdas pensioner. För en kommun står valet mellan att betala in till en försäkring, bilda en pensionsstiftelse, spara pengar själv eller låta framtida skattebetalare ta kostnaden över skattsedeln. När man betalar in till en försäkring bestämmer försäkringsbolaget helt hur pengarna ska förvaltas. En försäkringslösning har också visat sig bli dyrare. När man sparar själv kommer värdeförändringar att påverka kommunens redovisade resultat. Det bästa alternativet för Kramfors kommun visade sig vara att bilda en pensionsstiftelse.

För Kramfors är det framförallt pensioner intjänade före 1998 som vi kommer att behöva betala ut. Orsaken är att i det gamla pensionsavtalet bestämdes pensionen av lönen. Kommunen betalade inte löpande det som tjänats in för pensioner utan betalning gjordes i form av pensionsutbetalningar. Det avtal som gäller nu är till största delen premiebestämt. Avgifter betalas varje år och de anställda bestämmer hur pengarna ska placeras. På så sätt uppstår ingen skuld. Kramfors kommun kommer att behöva betala ut pensioner på cirka 700 miljoner kronor.

När pengar förs över till pensionsstiftelsen redovisas det som en kostnad i kommunen. När utbetalningarna toppar i slutet av 2020-talet kan kommunen hämta pengar ur stiftelsen för att täcka pensionsutbetalningarna.

Startkapitalet för stiftelsen kom till största delen från försäljningen av Kramfors Energiverk AB. Totalt har närmare 100 miljoner satts in. Kommunfullmäktige tog beslutet att bilda pensionsstiftelse 2011-02-28. Stadgar, placeringsriktlinjer och arbetsgivarens styrelseledamöter beslutades av kommunfullmäktige 2011-10-31. I början av 2012 sattes de första pengarna in, cirka 24 miljoner. I slutet av juni 2013 sattes huvuddelen knappt 76 miljoner in.

En pensionsstiftelse regleras av Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse. Lagen säger att arbetstagarna ska utse halva styrelsen. I Kramfors görs detta genom att de största fackliga organisationerna anmäler sina ledamöter till samverkansrådet. Stiftelsen står under tillsyn av Finansinspektionen.

Styrelse

Utsedda av arbetsgivaren

Peter Carlstedt, ordförande
Stefan Billström, ledamot och VD
Jon Björkman, ledamot
Ida Stafrin, ledamot

Mikael Stattin, ersättare

Utsedda av arbetstagarna

Per-Erik Westin, ledamot
Karin Sjölund, ledamot
Ulf Wikman, ledamot
Peter Levin, ersättare

Adjungerad av arbetstagarna

Ulf Gyllenberg

Revisor
Mattias Eriksson, auktoriserad revisor, PWC

Placeringsprofil

Förvaltningen sker för att på bästa sätt trygga de deltagande bolagens pensionsutfästelser i en global portfölj sammansatt av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar.

Styrelsen fastställer genom placeringsriktlinjer Stiftelsens långsiktiga strategiska placeringsstrategi och definierar i dessa ramar för förvaltningen. Placeringsriktlinjerna uppdateras och fastställs då behov uppstår. Den strategiska allokeringen bygger på en portfölj med väl avvägda risker. Med strategisk allokering som utgångspunkt sker aktiv allokering mellan tillgångsslag.

Placeringsriktlinjerna föreskriver att styrelsen även ska vara ansvarstagande i sina beslut. Det innebär att investeringar ska klara etiska krav på hållbarhet såväl avseende miljöpåverkan, arbetsförhållanden som företagsstyrning.

Investeringarna begränsas främst till tillgångar med god likviditet i marknaden. Stiftelsen förutsätts vara fullinvesterad och likvida medel ska placeras med låg kreditrisk.

Riskhantering

Placeringsriskerna hanteras på flera sätt men främst genom att sprida placeringarna mellan olika tillgångsslag, regioner och verksamhetsområden. Inför varje beslut väger styrelsen risker mot möjligheter. Det sker både avseende fördelning på tillgångsklasser och vid placeringar i enskilda fonder.

Hållbarhetsrisker beaktas inför varje beslut om investering. Med hållbarhetsrisker menas miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle hända, skulle kunna påverka investeringens värde negativt. De nya krav som ställs på klassificering av fonder ur ett hållbarhetsperspektiv är vägledande för besluten.

Stiftelsen beaktar inte investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt Disclosureförordningens detaljerade regler. Beaktande och redovisning av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt förordningen bedöms av Stiftelsen att vara oproportionerligt betungande med hänsyn till Stiftelsens storlek, samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Som beskrivits ovan söker dock Stiftelsen begränsa sina investeringars negativa effekter för hållbarhetsfaktorer genom de krav på ansvarsfulla investeringar som Stiftelsens styrelse har fastställt.

Aktuella placeringsriktlinjer

De riktlinjer som gäller för placeringar i Kramfors kommuns pensionsstiftelser finner du under relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Sjölund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se