Förstora bilden

Välfärdsförvaltning

Förvaltningens verksamhet är organiserad i en övergripande förvaltningsledning, en avdelning för administration och en avdelning för kvalitets- och verksamhetsutveckling samt fyra verksamhetsområden:

  • Äldreomsorg (ÄO)
  • Individ- och familjeomsorg (IFO)
  • Funktionsstöd (FS)
  • Hälso- och sjukvård (HS)

Administration

Administration har ansvar för närarkivet, vård- och omsorgsavgifter, hyror, avtal m.m. Här hanteras även våra verksamhetssystem samt information till medborgare, invånare, kunder och intressenter, exempelvis via denna webbplats.

Avdelningschef är Berit Fällström.

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Här samlas förvaltningens verksamhetsutvecklare för att arbeta med kvalitetsledning och utveckling. Även medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) tillhör avdelningen. Omställningen till God och nära vård, patientsäkerhetsarbete och välfärdsteknik är några exempel på uppdrag.

Ansvarig chef är förvaltningschef Mikael Gidlöf.

Äldreomsorg

Äldreomsorg vänder sig till de som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Verksamhetsområdet ansvarar för hemtjänst och särskilt boende samt förebyggande insatser som exempelvis dagverksamhet, anhörigstöd, mötesplatser och servicetjänster.

Verksamhetschef är Inga-Lena Arkeflod.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg vänder sig till barn, unga och vuxna som av olika anledningar behöver stöd i sin livsföring.

Verksamhetsområdet ansvarar för förebyggande och tidiga insatser för barn, unga och familjer. Utredning och insatser för barn, unga och vuxna samt HVB och stödboende.

Exempel på stöd kan vara rådgivning, försörjningsstöd, behandling eller ingripande när ett barn riskerar att fara illa.

Verksamhetschef: vakant t.om. 17/6. Ansvarig chef är förvaltningschef Mikael Gidlöf.

Funktionsstöd

Funktionsstöd verkar för att personer med funktionsvariationer ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på så lika villkor som möjligt. Detta genom individuellt anpassat stöd i boende, sysselsättning och fritidsaktiviteter utefter varje persons förutsättningar.

Verksamhetschef är Linda Lindahl.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård vänder sig till de som har behov av sjukvårdsinsatser i den enskildes hem, det vill säga i ordinärt boende, i särskilt boende och i bostad med särskild service.

Hemsjukvård i ordinärt boende ges enligt tröskelprincipen. Tröskelprincipen innebär att Regionen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser där patienten på egen hand, eller med hjälp, kan uppsöka hälsocentralen.
Sjukvården omfattar den sjukvård som utövas av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut och som utförs i patientens hem.

Verksamhetschef är Camilla Johansson.

Bestämmelser och lagar

Verksamheten utgår från bestämmelser i olika lagar där socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen är de mest använda.

Förvaltningen har även ett ansvar för skyddslagstiftning som rör barn, ungdomar och missbrukare.

Organisationsschema finns att hämta under Relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Välfärdsförvaltning
Mikael Gidlöf, chef
Tel: 0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kajsa Eldeklint
Tel: 0612-81 09 32