Offentlighet – vad är det?

Offentlighetsprincipen är en tung grundbult i svensk demokrati och finns reglerad i en av Sveriges grundlagar Tryckfrihetsförordningen. Den ger bland annat allmänhet och media rätten att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter. Syftet är att ge medborgaren insyn och kontroll i offentliga verksamheter.

Vad är allmänna handlingar?

Det är en handling som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut, men det kan också vara e-post, video- eller en bild. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av kommunen och förvaras där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Vad innebär sekretess?

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar" när vi menar sekretessbelagda handlingar. Sekretessen ska bland annat skydda enskilda människors personliga integritet. I sekretesslagen finns beskrivet vad som är sekretess. Det räcker alltså inte med att någon "tycker" att något är hemligt.

Var finns handlingarna?

Kommunen registrerar, förvarar och arkiverar sina allmänna handlingar. De hålls ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Hur får jag handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Man har rätt att läsa handlingen på stället. Vill man ha kopior att ta med sig hem kan det kosta pengar. Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut handlingar via e-post.

Måste jag säga vem jag är?

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta om inte handlingarna är sekretessbelagda. Om en sekretessprövning behöver göras kan det vara nödvändigt att ta reda på vad handlingen ska användas till för att kunna göra en korrekt prövning.

Kan man klaga?

Om du inte får ta del av handling ska du få ett skriftligt beslut från kommunen om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet måste överklagas inom 3 veckor från att du fått ta del av beslutet och lämnas eller skickas till kommunen. Om kommunen inte ändrar beslutet på din begäran skickas det till kammarrätten för prövning.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Mer att tänka på?

Det som du skickar till kommunen (brev, fax, e-post och så vidare) blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Dina personuppgifter

Hanteringen av personuppgifter regleras i Dataskyddsförordningen från den 25 maj 2018. Förordningen skyddar dig mot kränkning av din personliga integritet i samband med behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om vad det innebär på sidan Dina personuppgifter, se länk under relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Henrik Ericson, nämndsekreterare