Risker i vår kommun

Kommunen har analyserat de risker som finns inom kommunens geografiska område och planerat för att kunna hantera dessa. Det finns både en övergripande risk- och sårbarhetsanalys och ett antal fördjupade analyser till exempel elavbrott, vattenavbrott samt översvämningar.

Elavbrott

Konsekvenserna bedöms som mycket allvarliga eftersom ett elavbrott berör alla samhällsviktiga verksamheter. Speciellt svåra bedöms kon­sek­venserna bli om det inträffar vintertid om det är mycket kallt, eftersom vär­meför­sörjningen upphör för stora delar av samhället.

Bostäder och andra lo­kaler kyls ut och det finns risk för att byggnader fryser sönder med mycket höga kost­na­der som följd. Många kanske inte kan bo kvar i sina bostäder. Risken för bränder ökar då det kommer att eldas mer.

Det finns också risk att vattenförsörjningen kan påverkas. Tele- och datakommunikationer blir svåra att upp­rätthålla och svå­righeter uppstår för att producera mat.

Vattenavbrott

Konsekvenserna har bedömts som allvarliga eftersom det finns risk att skolor, arbetsplatser, kommunala korttidsboenden och dagverksamhet behöver stängas. Det finns också risk att livsmedelsbutiker och restauranger måste stänga. Det kan bli problem med att laga mat.

Dricksvatten kan levereras i containrar där vatten kan hämtas. Men det saknas resurser för att det ska räcka för hygien och toaletter. Det kan bli svå­righeter att använda ordinarie lokaler om det inte går att ordna tillfäl­liga toa­letter i anslutning till arbetsplatserna. Sjukvården och äldreboenden och gruppbostäder kan få prob­lem med hygien och tvätt.

Översvämning – höga flöden

Konsekvenserna för människoliv och hälsa bedöms begränsade men däremot kan behoven av hjälp vara stora. Många kan behöva hjälp med länspumpningar, byar kan bli isolerade på grund av förstörda vägar eller broar, eventuellt kan byar behöva evakueras.

De samhällsekonomiska konsekvenserna bedöms bli allvarliga. Kommunal vård och omsorg kan drabbas av allvarliga konsekvenser då personalen kan få problem att ta sig fram till arbetet eller till vårdtagare och det gäller även barnomsorg och skola. 

Några tips för att skydda dig och din egendom mot översvämning:

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.
 • Flytta undan känsliga föremål.
 • Det blir lätt översvämning i källare - ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.
 • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
 • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 • Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.
 • Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och att kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus.
 • Bygg vallar som barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
 • Rensa/gräv nya diken.
 • Köp eller låna en pump
 • Kontrollera din försäkring.
 • Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.

Om översvämningen hindrar dig att lämna din plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal. Kör eller gå aldrig genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg.

Du kan få en nulägesbild på vattennivåer och prognos på SMHIs vattenwebb där du kan klicka in dig på var du bor på kartan, se länk.

Storm eller snöoväder

Klimatförändringarna gör att olika former av extremt väder blir ­mer vanligt även i vårt område. Vi har under de senaste åren sett flera exempel på detta.

En kraftig storm kan på kort tid rasera stora områden skog och orsaka skador på elnät och byggnader. Extremt väder och natur­olyckor i olika former får ofta stora konsekvenser och kan innebära ris­ker för människor.

I naturen skiftar vädret normalt. Men ibland slår väder­för­hållandena över till sådana styrkor att vi talar om extremt väder eller natur­olyckor. Till naturolyckor i Sverige räknas översvämning, ras och skred, stormar, orkaner, snöoväder och häftig åska. Stora mängder snö kombinerat med kraftig blåst ställer till stora problem, nå­got som drabbar Sverige så gott som varje vinter.

Det kan bli el- och teleavbrott på grund av träd som fallit ned på ledningsgator. Effekter av det är trasiga ledningar och vägar som är svåra att ta sig fram på. Det försvårar både samhälls­servicen och det blir problem med allmänna kommunikationer och skador på byggnader. 

Uppdaterad: Sidansvarig: Anton Gustafsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se