Matavfall från hushåll

I Kramfors kommun har matavfallsinsamlingen påbörjats under hösten 2022 med insamling från kommunala skolor, förskolor och vårdboenden.

Avfallet hanteras i biogasanläggningen i Äland utanför Härnösand och bildar där biogas och biogödsel.

Under 2024 kommer vi börja samla in matavfall från hushållen i Kramfors kommun och även det kommer behandlas vid anläggningen i Äland. Att kunna behandla matavfallet i vår grannkommun innebär en stor vinst både ekonomiskt och miljömässigt.

Matavfallsinsamling från hushåll

Det har det varit viktigt för oss att få till ett system för matavfallsinsamling som är hållbart ur både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Det system vi valt för en- och tvåfamiljshus är ett så kallat tvåfackssystem där rest- och matavfall sorteras ut och samlas in var för sig i ett tvådelat sopkärl. Flerfamiljshus och verksamheter ska behålla de gröna kärlen för restavfall och samla in matavfall i bruna kärl alternativt underjordsbehållare.
Utsortering och insamling av matavfall erbjuds alla hushåll i kommunen.

Du som hemkomposterar ditt matavfall och har fått din kompost godkänd av kommunen kommer kunna fortsätta med detta även efter att matavfallsinsamlingen från hushåll har startat.

Fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial

Nu finns också regeringsbeslut på att fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial ska införas senast 2027 och vi ser därför över hur dessa insamlingar ska kunna ske i samspel. Mer information om hur insamlingen av förpackningsmaterial ska se ut kommer finnas när beslut är taget om dess omfattning och utförande.

Varför ska vi samla in matavfall?

De matrester vi slänger innehåller en stor del näringsämnen, ämnen som utgör en viktig resurs som vi vill ta till vara på för att sluta kretsloppen i en cirkulär ekonomi. Som en del av det nationella miljömålsarbetet yrkar riksdagen därmed på insatser för att minst 50 procent av matavfallen ska behandlas biologiskt.

Vad innebär en biologisk behandling av matavfall?

Vid biologisk behandling bryts biologiskt avfall ner genom kompostering eller rötning. Vid en biogasanläggning rötas avfallet och det går att utvinna både näring och energi genom processen.

Biogas kallas den gas som bildas vid rötning och som renas från koldioxid för att kunna användas som drivmedel för fordon. Efter avslutad rötningsprocess återstår sedan en så kallad rötrest som används som gödningsmedel i jordbruket då den innehåller värdefulla näringsämnen.

Matavfall i Avfallstrappan

Istället för att bränna vårt matavfall för energiutvinning så kan vi genom rötning flytta upp ett steg på trappan om vi återanvänder beståndsdelarna i form av biogas och gödningsmedel. Att kompostera enligt olika metoder innebär också ett steg uppåt i trappan från energiutvinning till materialåtervinning och du kan läsa mer om detta i menyn för Relaterade länkar på denna sida. Vill du ta ytterligare ett steg uppåt i trappan så tar du vara på det som annars skulle slängts i påsen för matavfall, till exempel kan du koka soppa på vissna grönsaker eller låta den trötta basilikan bli en pesto istället. Tips om hur du kan minska matsvinnet finner du bland Relaterade länkar.

Program för ekologisk hållbarhet

Den 14 november 2019 antogs Programmet för ekologisk hållbarhet (2020-2031) av Kramfors kommunfullmäktige. Programmet innehåller fem områden och är ett styrande dokument för kommunens alla verksamheter och bolag. Programmet syftar till att vägleda Kramfors kommun i arbetet för ett hållbart samhälle. Se menyn för Relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00