Öppnade färgburkar med orange och lila färg. Burkarna står på ett vitt tyg som har fläckar av färg.

Farligt avfall från hushåll

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel. Vill du minska mängden farligt avfall i hemmet kan du titta i menyn för Relaterade länkar på denna sida och läsa mer om hur du till exempel kan byta ut kemikalierna i många situationer.

Så hanterar du farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Privatpersoner kan kostnadsfritt* lämna farligt avfall inom Kramfors kommun. Farligt avfall får aldrig lämnas till grovsopsinsamlingen, detta ska lämnas på avsedd på plats vid Högbergets återvinningscentral.

Tänk på att det farliga avfallet ska lämnas i hela och förslutna förpackningar. Märk gärna upp omärkta förpackningar om du vet vad som är i. Tomma förpackningar som innehållit färg lämnas som metall- eller plastförpackning på en återvinningsstation.

*Max 25 liter av spillolja, diesel och färg får kostnadsfritt lämnas per kund och tillfälle. Vid större mängder debiteras mottagningsavgift.

Exempel på farligt avfall:

  • kemikalier
  • bekämpningsmedel
  • glykol
  • färg
  • olja och oljefilter
  • lösningsmedel
  • batterier
  • elprodukter
  • lim
  • lack.

Så behandlas farligt avfall

Avfallet skickas i sina förpackningar vidare till Kumla – Örebro där de förbränns vid höga temperaturer för att bryta ner föroreningar. Vid den specialanpassade förbränningsanläggningen tas energin till vara som el och som värme som går ut på det lokala fjärrvärmenätet. Rökgaserna som bildas renas medan förbränningsresterna oftast deponeras.

Mer om materialåtervinning

Mer om hur elektronik och batterier materialåtervinns kan du läsa via menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Farligt avfall från verksamhet

Verksamheter som lämnar farligt avfall debiteras en mottagningsavgift. Farligt avfall från verksamheter ska även rapporteras till Naturvårdsverket. Läs mer om Farligt avfall från verksamhet via länk från menyn för Relaterade länkar.

 

El-avfall

El-avfall räknas också som farligt avfall och ska lämnas på avsedd plats vid Högbergets återvinningscentral eller till den mobila grovsopsinsamlingen och är därmed det enda av de farliga avfallen som får lämnas till grovsopsinsamlingen istället för miljöbil.
Batterier kan förutom till återvinningscentralen även lämnas i batteri-rör som finns utställda i affärer/bensinstationer.

Elektronikbox

Till tvåfackskärlen kommer en elektronikbox att levereras med start i maj 2024.

I de tre facken sorterar du batterier, ljuskällor och småelektonik så som sladdar, laddare, mobiltelefoner och annat smått som går under denna kategori.

När minst ett av facken är halvfullt signalerar du att tömning behövs genom att hänga det på framsidan av ditt tvåfackskärl med hjälp av de två hålen som är avsedda för detta.

Tömningen av elboxen ingår i avgiften för sophämtning och har ingen ytterligare viktavgift.

Boxen är avsedd för avfall som innehåller miljöskadliga ämnen och som därmed inte får slängas i dina vanliga hushållssopor. De innehåller också metaller som är värdefulla ur ett återvinningsperspektiv och som vi önskar få in i materialens kretslopp. Där gör de betydligt större nytta än i din byrålåda!

 

Elektronikboxen som kommer levereras tillsammans med alla tvåfackskärl

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström