Kommunchef Peter Carlstedt på kommunens elcykel

Klimat- och energistrategi

Kramfors kommun ska utforma en ny klimat- och energistrategi. I processen är samtliga förvaltningar, nämnder och bolag delaktiga. Viktigt är också näringslivets, civilsamhällets och allmänhetens delaktighet. För att fånga upp det senare genomfördes en enkät där näringsliv, civilsamhälle och allmänheten fick inkomma med förslag och synpunkter till den nya strategin.

Syftet med en klimat- och energistrategi

Syftet med en klimat- och energistrategi är att få en sammanhållen långsiktig plan för minskade utsläpp av växthusgaser och minskad klimatpåverkan i Kramfors kommun. Strategin kommer att omfatta Kramfors kommunkoncern med förvaltningar, nämnder och kommunala bolag och innehålla tydliga och kvantitativa mål och konkreta åtgärder. Strategin omfattar även samhället som helhet.

Ramverk för klimatet

Det finns ett omfattande ramverk för klimatet från global till lokal nivå. Högst upp på global nivå återfinns FNs klimatkonvention och Parisavtalet, Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling samt EUs nya klimatmål med minst -55% till 2030. På nationell nivå styr Sveriges Klimatpolitiska ramverk med målet att klimatpåverkande utsläpp ska vara netto-noll år 2045 samt de nationella miljömålen. På regional nivå i Västernorrland återfinns regionala miljömål, den regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt Västernorrlands Klimat- och energistrategi.

Lokalt i Kramfors styr Vision 2031, Program för ekologisk hållbarhet och översiktsplanen mot minskade utsläpp av växthusgaser. Kommunen har även skrivit under initiativet Fossilfritt Sverige och är medlem i Sveriges ekokommuner.

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser beräknas ur tre perspektiv,

  • Produktionsperspektiv: dels har vi utsläppen som produceras i Kramfors som geografiskt område, så kallade produktionsperspektivet
  • Konsumtionsperspektiv: dels utsläpp från konsumtion som innebär att utsläpp beräknas från den konsumtion som sker i Sverige oavsett var i världen produktionen och därmed utsläppen sker
  • Kommunorganisationens utsläpp: Utsläpp från samtliga förvaltningars verksamheter, exkl. bolagens utsläpp, beräknade från källorna energi (el och värme), transporter och livsmedel.

Kika gärna på presentationen som du hittar under relaterade länkar i menyn. Där redogörs för utsläppen av växthusgaser ur samtliga perspektiv.

Uppdaterad: Sidansvarig: Sofia Larsson