Program för ekologisk hållbarhet

Program för ekologisk hållbarhet antogs av Kommunfullmäktige 2019. Det innehåller fem områden och är styrande för kommunens alla verksamheter och bolag. Programmet syftar till att vägleda Kramfors kommun i arbetet för ett hållbart samhälle. Det är ett politiskt dokument som pekar ut en riktning och hjälper oss hur vi ska tänka. Syftet är även att ge en gemensam målbild för alla som arbetar med framtidens Kramfors, både inom kommunorganisationen och i samhället som helhet.

Hållbar landsbygdskommun

I Kramfors finns alla de resurser och värden som behövs för omställningen till ett hållbart och resilient samhälle. Här finns det världsunika naturvärldsarvet Höga Kusten, Ådalens älvlandskap med Ångermanälvens myllrande älvdal och stora skogsarealer som utgör en unik och storlagen livsmiljö. En miljö som ska värnas och bevaras i samklang med samhällets utveckling. Här finns en levande landsbygd med en mångfald av samhällen runt om i hela vår vackra kommun. Rikedomar för att utveckla en hållbar landsbygdskommun.

Fossilfria och klimatsmarta Kramfors

Kramfors kommun inklusive kommunala bolag strävar kontinuerligt mot ett fossilfritt och klimatsmart samhälle och organisation. Kommunkoncernen reducerar systematiskt utsläpp av växthusgaser och minskar sitt ekologiska fotavtryck. Beslut baseras på senaste tillgängliga forskning och teknik. Organisationen är öppen och tar i planeringar höjd för framtidens nya tekniker, lösningar, drivmedel och behov.

Giftfri vardag och miljö

Kramfors strävar efter en hållbar, resilient och giftfri livsmiljö. En miljö fri från antropogena utsläpp av gifter, kemikalier, plaster och tungmetaller som kan hota och skada människors hälsa, ekosystem och biologisk mångfald. Arbetet sker inom kommunkoncernen såväl som i samhället i stort. Barns miljöer prioriteras.

Hållbar konsumtion och produktion

I Kramfors präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Hållbart beteende främjas bland Kramforsbor, näringslivet och i Kramfors kommunala organisation. Vi strävar efter att hushålla med resurser, göra långsiktigt hållbara materialval, reducera materiell konsumtion, utveckla en lokal cirkulär ekonomi, minska vårt ekologiska fotavtryck och därmed ställa om till hållbar, klimatsmart och resurseffektiv konsumtion och produktion.

Bildning och ledarskap för hållbarhet

Beslut grundade i ett långsiktigt holistiskt systemperspektiv är basen för omställningen till ett hållbart och resilient samhälle. Samverkan och delaktighet mellan samhällets mångfald av aktörer är en förutsättning för ett progressivt hållbarhetsarbete. Modiga beslut och djärvt agerande i bred samverkan utgör grunden för en hållbar utveckling och skapar förutsättningar att bygga ett långsiktigt, hållbart, attraktivt och livskraftigt framtida Kramfors.

Uppdaterad: Sidansvarig: Sofia Larsson