Farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.

Privatpersoner kan kostnadsfritt* lämna farligt avfall inom Kramfors kommun. Farligt avfall får aldrig lämnas till Grovsopsinsamlingen, detta ska lämnas till Miljöbilen eller på avsedd på plats vid Högbergets återvinningscentral.

El-avfall lämnas på avsedd plats vid Högbergets återvinningscentral eller till den mobila Grovsopsinsamlingen. Mer om dessa kan du läsa i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Batterier kan förutom till farligt avfall även lämnas i batterirör som finns utställda i affärer/bensinstationer.

Asfalt kan lämnas efter kontakt med Högberget via Komin kundtjänst.

Tänk på att det farliga avfallet ska lämnas i hela och förslutna förpackningar. Märk gärna upp omärkta förpackningar om du vet vad som är i. Tomma förpackningar som innehållit färg lämnas som metall- eller plastförpackning på en återvinningsstation.

Exempel på farligt avfall:

  • kemikalier
  • bekämpningsmedel
  • glykol
  • färg
  • olja och oljefilter
  • lösningsmedel
  • batterier
  • elprodukter
  • lim
  • lack

Max 25 liter av spillolja, diesel och färg får kostnadsfritt lämnas per kund och tillfälle. Vid större mängder debiteras mottagningsavgift.

Företag som lämnar farligt avfall debiteras en mottagningsavgift. Läs mer om behandlingsavgifter i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

*Normal mängd för ett hushåll. Vid större mängd debiteras mottagningsavgift.

Så hanteras elavfall enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Energiutvinning

Farligt avfall kan finns i många former och de oskadliggörs genom högtemperaturförbränning där det går att utvinna energi som el och värme ur avfallet. I vissa typer av det farliga avfallet finns material som kan återvinnas och det är bättre ur miljösynpunkt än att bränna dem för energiutvinning.

Läs mer om hur de olika typerna av farligt avfall materialåtervinns i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Nytt avfallsregister 1 november

Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Från och med den 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna om farligt avfall även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Syftet med det nya registret är att få en tydligare bild av hur det farliga avfallet rör sig. Bakgrunden är beslut på EU-nivå som säger att alla medlemsstater ska inrätta register för uppgifter om farligt avfall.

Läs mer om avfallsrapportering under menyn Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00